Arhiv novic objavljenih v letu 2015
Obvestilo o opravljenih obračunih

Datum: 30. 06. 2015

Obveščamo vas, da smo v skladu z letnim načrtom, pravilnikoma o delitvi nadomestil, sprejetimi sklepi ter na podlagi podatkov o javni priobčitvi fonogramov za posamezno obračunsko obdobje v opravili:

  • obračun nadomestil za javno priobčitev fonogramov za leto 2014 ter končni poračun za leto 2009 za izvajalce,
  • obračun nadomestil za javno priobčitev fonogramov za leto 2014 za proizvajalce fonogramov. Končni obračun za proizvajalce fonogramov tudi tokrat ni bil opravljen, saj se je z zadnjimi spremembami statuta na zahtevo URSIL zastaralni rok podaljšal na 5 let.

Če skupno obračunano nadomestilo doseže minimalno vsoto, ki jo je Svet IPF določil v skladu s pravilnikoma o delitvi nadomestil (10 EUR), in že razpolagamo z vsemi potrebnimi podatki za nakazilo, bodo nadomestila izplačana predvidoma 10. julija 2015, vsem, ki izstavljate račune, pa bodo ti poravnani najkasneje v 21 dneh po prejemu.

Zato prosimo vse upravičence, ki bodo prejeli finančna obvestila, da nam najkasneje do 9. julija 2015 sporočijo dopolnitve oz. morebitne spremembe podatkov za izplačilo, saj po tem datumu spremembe ne bodo več možne!

Izpisi lastnih obračunskih podatkov in natančnejše poročilo o opravljenih obračunih si boste lahko ogledali v spletni aplikaciji ADMISS predvidoma po 5. juliju 2015. Podatki vsebujejo informacije o vseh fonogramih, pri katerih ste prijavljeni kot upravičenec in za katere smo na podlagi prejetih prijav lahko naredili obračune za zgoraj navedena obračunska obdobja.

Želimo vam veliko uspeha pri nadaljnjem ustvarjanju in vas lepo pozdravljamo!
IPF odprl svoja vrata in predstavil podatke o delovanju in poslovanju

Datum: 12. 06. 2015

Beseda »transparentnost« je bila v zadnjih mesecih velikokrat omenjana zlasti v povezavi s kolektivnimi organizacijami in njihovim delom, nemalokrat pa je bilo pavšalno izrečeno, da kolektivne organizacije ne delujejo pregledno, da stroški nisi jasni, pri čemer se je vse metalo v isti koš. V IPF smo trdno prepričani, da je naše delo odgovorno, pregledno in povsem transparentno do vseh upravičencev in uporabnikov. Glede na to, da IPF upravlja z zasebnimi sredstvi in ni financiran s strani države, je seveda prvenstveno odgovoren svojim članom in upravičencem, katerih interese uveljavlja. In v tej smeri iščemo vedno nove in boljše možnosti in načine podajanja podatkov in neposrednega stika z upravičenci. Zato smo povabili najširšo javnost, da nas obišče, se podrobneje seznani z široko paleto našega dela in aktivnostmi ter v neposrednem pogovoru z vodstvom in zaposlenimi izve vse, kar jih zanima. IPF ima sicer ADMISS, sistem, ki je vzpostavljen z namenom lažjega in bolj preglednega in učinkovitega poslovanja z imetniki pravic.

Redni pregledi nad uporabo vsebin, o kateri poročajo uporabniki, vpogled in urejanje prijav del upravičencev in spremljanje uveljavljanja pravic z vsemi relevantnimi podatki za upravičence na enem mestu, so namreč izjemno pomembni in so osnova mnogih nadaljnjih aktivnosti, nenazadnje tudi za pošteno plačilo vsem upravičencem. Seveda pa so mnogi podatki zanimivi tudi širše, zato je IPF na dan odprtih vrat povabil širše zainteresirano javnost. 

undefined

Korak v smeri še večji odprtosti in preglednosti poslovanja je zagotovo tudi pravkar prenovljena spletna stran www.ipf.si, ki deluje uporabniku prijazno ne samo na računalniškem zaslonu, ampak tudi na manjšem tabličnem in še manjšem telefonskem zaslonu. V prihodnjih dneh bosta javnosti na voljo tudi dve dodatni orodji interakcije in komunikacije, vsem obiskovalcem pa je bila na voljo tudi najnovejša številka časopisa EHO, ki prinaša veliko informacij o poslovanju in delovanju tudi v obliki enostavnih, a učinkovitih in izjemno preglednih infografik. IPF si namreč prizadeva ne samo predstaviti podatke, ampak jih predstaviti na jasen način, ki bo razumljiv mnogim.

Seveda pa ste vsi upravičenci z vašimi vprašanji dobrodošli na sedežu IPF kadarkoli, ne le ob dnevih odprtih vrat!

Vaš IPF
Dan odprtih vrat IPF

Datum: 09. 06. 2015

Spoštovani, IPF je kolektivna organizacija, administrativni servis in vezni člen med imetniki pravic glasbenih izvajalcev in proizvajalci fonogramov ter uporabniki varovanih del. Naša naloga je, da na enem mestu zberemo nadomestila uporabnikov glasbe in ta sredstva razdelimo po načelu dejanske uporabe upravičencem, katerih dela so se uporabila.

V IPF se izjemno trudimo odgovoriti na vprašanja imetnikom pravic in uporabnikom varovanih del. Poleg običajnih načinov obveščanja, kot so na primer letna poročila, je še veliko podatkov, ki so  zanimivi in jih mogoče želite tudi vi podrobneje spoznati in se s sodelavci in sodelavkami v IPF o njih pogovoriti. Zato smo se odločili, da pripravimo

DAN ODPRTIH VRAT IPF,

ki bo v četrtek, 11. junija 2015 v naših prostorih, Šmartinska cesta 152/VI v Ljubljani, in sicer od 10.00 do 13.00 ure.

Vabimo vas, da pridete. Potrudili se bomo odgovoriti na vaša vprašanja.

Vaš IPF
IPF uspel s spremembo sodne prakse!

Datum: 04. 06. 2015

IPF se že od začetka delovanja sooča z različnimi stopnjami zavesti o pomenu avtorske in sorodnih pravic pri uporabnikih. Medtem ko nekateri brez nadaljnjega ali z minimalnimi pojasnili prostovoljno uredijo svoje obveznosti, potrebujejo drugi več prepričevanja ali celo posredovanje pravosodnega organa, ki jih s sodbo disciplinira. V preteklih letih se je od vložitve prvih tožb zoper uporabnike večkrat spremenila sodna praksa glede posameznih vprašanj, izpostavljenih v tožbi. V preteklem letu in pol celo v tako smer, da se je povzročala upravičencem izrazita škoda zaradi napačnega tolmačenja tarif s strani sodišča. Posledica je bila veliko večje število pritožb na Višje sodišče in na koncu tudi revizija na Vrhovnem sodišču. 

Z revizijo smo uspeli doseči, da se je nepravilna sodna praksa uskladila z zakonodajo. Vrhovno sodišče je namreč ugodilo zahtevku za revizijo in pritrdilo našim trditvam, da Okrožno sodišče v Ljubljani, z njim pa tudi Višje sodišče v Ljubljani, napačno tolmačita določila skupnega sporazuma za male uporabnike. 

Zaradi sedaj ugotovljeno napačnim pristopom je imetnikom pravic nastala škoda na račun izgubljenih nadomestil, imeli smo stroške s pritožbami, v nekaj primerih smo morali nasprotni stranki povrniti pravdne stroške, imeli pa smo tudi velike težave s sprotnim uveljavljanjem pravic, saj so uporabniki zahtevali odmero nadomestil z najvišjim diskontom, kljub temu, da jim ni pripadal, zaradi česar smo imeli tudi nekaj odpovedi pogodb, veliko pa jih nismo mogli skleniti, saj uporabniki niso želeli sprejeti naše argumentacije o nepravilnosti sodne prakse. 

Sprejeto tolmačenje bo imelo za posledico spremembo sodne prakse, kar bo posledično pripeljalo do situacije, da je zakonske obveznosti potrebno izpolnjevati, ne pa se skozi pravne spore izogibati plačilu. IPF si ne želi sprožanja sporov, zato vsakega uporabnika, ki ne izpolnjuje zakonskih obveznosti pred sprožitvijo sodnega postopka vedno najprej pozovemo k ureditvi razmerja, nato ga k temu pozovemo še preko odvetnika, šele nato pride do sodnega postopka. Če teh sporov ne bi sprožali, povzročamo neenakost na trgu, poleg tega pa morebitno neobravnavanje nekaterih uporabnikov tudi sicer ne bi bilo pravično – le kako bi namreč lahko to razložili uporabniku, ki nam plačuje, njegovi sosedje pa ne, pa zoper njih ne bi ukrepali? 

Zaradi uspešne revizije lahko upravičeno pričakujemo, da bodo v letu 2015 prihodki iz tega naslova presegli tiste iz leta 2014, kar bo posledično pomenilo, da bodo imetniki pravic po zakonu o avtorski in sorodnih pravicah dobili večje nadomestilo za svoje delo, kar pa je naš osnovni namen in temeljna naloga.
Spoštujmo pravila – v dobro nas vseh!

Datum: 27. 05. 2015

Mnogi, ki so vključeni v organizacijo različnih javnih dogodkov, na katerih se predvaja posneta glasba, pozabijo, da je tako kot je treba izpolniti druge formalnosti, treba v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah prireditev prijaviti tudi na IPF. Vse skupaj ni prav nič zahtevno in teče po enostavnem in preprostem postopku:

  • PRIJAVA 10 DNI PRED PRIREDITVIJO z obrazcem PRIJAVA PRIREDITVE, pri čemer si organizatorji s pravočasno prijavo pridobijo obračun po nižji tarifi in
  • NAJKASNEJE 15 DNI PO PRIREDITVI je treba na IPF poslati obrazec SPORED IN OSNOVA ZA ODMERO NADOMESTILA, v katerega se vpiše vse podatke o prireditvi in predvajanih skladbah.

Preprosto? Seveda – in hkrati tudi odgovorno in pošteno do glasbe in do vseh ustvarjalcev! Bodite na izpolnjevanje teh formalnih obveznosti pozorni tudi vi, saj to za vse ustvarjalce, tudi za vas, pomeni priznanje in plačilo za pošteno opravljeno delo!

Na spletnih straneh www.ipf.si je pod poglavjem UPORABLJATE GLASBO? Predstavljena pravna podlaga, navedena so najpogostejša vprašanja in odgovori, ki jih je mogoče slišati v praksi.