Repertoar

Slovenska ustava in zakoni

Ustava RS v svojem 8. členu določa, da morajo biti zakoni in drugi predpisi v skladu s splošno veljavnimi načeli mednarodnega prava in z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Slovenijo. Ratificirane in objavljene mednarodne pogodbe se uporabljajo neposredno. Slovenska zakonodaja (ZASP) sicer v prehodnih in končnih določbah (193/2 člen) določa, da se določila ZASP smiselno uporabljajo za fonograme, če ob njihovi uveljavitvi še ni preteklo 20 let od prvega posnetka. Glede izvedb pa velja za vse, ki so bile varovane tudi po ZASP-ovem predhodniku ZAP. Vendar so ustavna določila nad zakoni, zato so sorodne pravice varovane tudi po preteku 20 let, zanje pa upravičenci prejemajo tudi ustrezna nadomestila.

IPF, k.o. uveljavlja nadomestila samo za varovani repertoar, pri čemer višina nadomestila tudi sicer (tako v Sloveniji kot tudi drugih državah EU in drugje) pri tarifah upošteva (sicer zanemarljivo) količino potencialno uporabljenega repertoarja, kateremu so se pravice bodisi iztekle ali pa jih ni. Z digitalno ero, satelitskim radiodifuznim oddajanjem in kabelsko retransmisijo imajo pravice tudi področja, kjer Rimska konvencija in WPPT nista podpisana, je pa v veljavi Direktiva Sveta 93/82/EGS (UL RS 248/93).

Na območju Republike Slovenije praktično ni nenaročene posnete glasbe, za katero ni treba plačevati katere od sorodnih glasbenih pravic. Ta pravica in s tem dolžnost plačila nadomestila nastaneta že z dejstvom, da na glasbenem posnetku, ki je navadno vedno izdelek skupine izvajalcev, ob povezavi s proizvajalcem fonogramov, sodeluje nekdo, ki izpolnjuje pogoje, zaradi katerih posneta izvedba sodi v zaščiten repertoar IPF, k.o.

 

Mednarodne listine

Slovenija je podpisnica dveh temeljnih aktov: Rimske konvencije (1961) in WPPT (1996). Trajanje sorodnih pravic je bilo v zadnjih desetletjih večkrat podaljšano, danes pa trajajo 70 let od nastanka fonograma.

 

Opozorilo!

IPF, k.o. podatke o repertoarju sprotno posodablja skladno s podatki, prejetimi s strani imetnikov pravic. V kolikor iskanega varovanega dela ni na seznamu, še ne pomeni, da to delo ni varovano!
Repertoar
Šifra ISRC Izvedba Izvajalec
Nalaganje podatkov ...