Ali imate prijavljena vsa svoja dela?

Le pravilna in pravočasno oddana prijava podatkov o varovanih delih je zagotovilo, da imetnikom pravic lahko dodelimo nadomestila, ki jim pripadajo. Nadomestila so avtorski honorarji in nadomestila za uporabo varovanih del, ki jih IPF, k.o. zbira in izterjuje na podlagi določb Zakona o avtorski in sorodnih pravicah, Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic, v skladu z veljavnimi pravili o uporabi varovanih del in drugimi pravilniki, tarifami oz. skupnimi sporazumi, sklenjenimi z reprezentativnimi združenji uporabnikov in/ali odločitvami Sveta za avtorsko pravo, in jih razdeljuje na podlagi pravil o delitvi nadomestil. 

Prijavitelj varovanih del je lahko fizična ali pravna oseba, ki je imetnik pravic na varovanem delu in ki varovano delo prijavi. Imetnik pravic je izvajalec, proizvajalec fonogramov, filmski producent videospota ali tretja fizična ali pravna oseba, ki ima pravico do izplačila nadomestila.

Podatki o varovanem delu, ki jih je potrebno posredovati kolektivni organizaciji in predstavljajo podatke, potrebne za dodelitev nadomestil, so npr.:

 • naslov fonograma ali videograma
 • naziv/ime vodilne zasedbe/solista
 • ISRC
 • trajanje fonograma ali videograma
 • leto in država nastanka fonograma ali videograma
 • datum in država prve objave fonograma
 • naslov albuma/izdaje
 • leto in država izdaje in priobčitve javnosti fonograma ali videograma
 • izdajatelj albuma
 • podatki o proizvajalcu fonograma (naziv, davčna številka ali druga ustrezna ID številka, obseg materialnih pravic v deležu)
 • podatki o izvajalcih (ime in priimek, davčna ali druga ustrezna ID številka, vloga izvajalca, tip izvajalca, obseg materialnih pravic v deležu)
 • podatki o filmskem producentu (naziv, davčna številka ali druga ustrezna ID številka, obseg materialnih pravic v deležu)

 

Podatki o izvajalcu, ki jih je potrebno posredovati kolektivni organizaciji in predstavljajo podatke, potrebne za izplačilo nadomestil in z njimi povezane davčne obveznosti, so npr.:

 • ime in priimek
 • datum, kraj in država rojstva
 • stalno ali začasno bivališče
 • kontaktni podatki (telefon, e-pošta)
 • davčna številka ali druga ustrezna ID številka in državljanstvo
 • številka TRR in naziv banke, pri kateri je TRR odprt.

Te podatke praviloma posreduje proizvajalec fonograma za fonograme oziroma filmski producent za videograme, lahko pa jih posreduje tudi izvajalec.

 

Podatke o proizvajalcu fonogramov posreduje kolektivni organizaciji vsak proizvajalec fonogramov oziroma imetnik pravic proizvajalca fonogramov.

Podatki o proizvajalcu fonogramov, ki jih je potrebno posredovati kolektivni organizaciji in predstavljajo podatke potrebne za izplačilo nadomestil in z njimi povezane davčne obveznosti, so npr.:

 • ime in priimek ali naziv pravne osebe,
 • datum, kraj in država rojstva v primeru fizične osebe,
 • stalno in začasno bivališče ali sedež pravne osebe,
 • kontaktni podatki (telefon, e-pošta),
 • davčna številka ali druga ustrezna ID številka in državljanstvo v primeru fizične osebe,
 • številka TRR in naziv banke pri kateri je TRR odprt.

Podatke o tujih proizvajalcih fonogramov, ki kolektivni organizaciji niso neposredno podpisali pooblastila ali posredovali podatkov, potrebnih za obračun in izplačilo nadomestil, kolektivna organizacija pridobiva od pogodbenih zastopnikov repertoarja tujih proizvajalcev fonogramov v Sloveniji in od drugih kolektivnih organizacij, s katerimi ima sklenjene pogodbe oz. sporazume.

 

Podatke o filmskem producentu posreduje kolektivni organizaciji vsak filmski producent videograma oziroma imetnik pravic filmskega producenta.

Podatki o filmskem producentu, ki jih je potrebno posredovati kolektivni organizaciji in predstavljajo podatke potrebne za izplačilo nadomestil in z njimi povezane davčne obveznosti, so npr.:

 • ime in priimek ali naziv pravne osebe,
 • datum, kraj in država rojstva v primeru fizične osebe,
 • stalno in začasno bivališče ali sedež pravne osebe,
 • kontaktni podatki (telefon, e-pošta),
 • davčna številka ali druga ustrezna ID številka in državljanstvo v primeru fizične osebe,
 • številka TRR in naziv banke pri kateri je TRR odprt.

Podatke o tujih filmskih producentih, ki kolektivni organizaciji niso neposredno podpisali pooblastila ali posredovali podatkov, potrebnih za obračun in izplačilo nadomestil, kolektivna organizacija pridobiva od pogodbenih zastopnikov repertoarja tujih proizvajalcev fonogramov v Sloveniji in od drugih kolektivnih organizacij, oziroma mednarodnih organizacij.

 

V prijavi varovanega dela se lahko določijo dogovorjeni deleži izplačevanja nadomestil med imetniki pravic. V tem primeru je obvezen podpis prijave s strani vseh imetnikov pravic na varovanem delu ali posredovanje dokumenta iz katerega je razvidno, da s prijavljenimi deleži soglašajo vsi imetniki pravic (ločeno: izvajalci, proizvajalci fonogramov ali filmski producenti). To velja tudi za morebitne kasnejše popravke podatkov o varovanem delu, če se popravki nanašajo na deleže izplačevanja nadomestil ali če na kak drug način posegajo v pravice, ki jih imajo imetniki pravic.

Varovana dela

lahko prijavi vsak 

imetnik pravic:

proizvajalec fonogramov,

filmski producent

ali izvajalec.
Obrazci za prijavo varovanih del

Vse prijavitelje varovanih del prosimo, da se pred izpolnjevanjem prijav seznanijo z akti (Pravilnik o prijavi fonogramov, pravilniki o delitvi nadomestil), ki urejajo način prijave varovanih del in delitev nadomestil. Akti so na voljo v naših Administrativnih spletnih straneh ADMISS, zavihek Dokumenti. 

Opozarjamo vas, da je na prijavah potrebno navesti vse zahtevane podatke, sicer prijava ni veljavna. Prav tako je potrebno v seznam izvajalcev vnesti vse izvajalce, ki so sodelovali na varovanem delu, kot to določa Zakon o avtorski in sorodnih pravicah.

Obrazec lahko podpišete z osebnim digitalnim podpisom enega izmed sledečih izdajateljev digitalnih potrdil: Sigen-CA, PostaR-CA, Halcom in NLB-CA. Tako podpisani obrazec nam nato s klikom na gumb Pošlji posredujete po elektronski pošti.

Obrazec v obliki PDF lahko izpolnite elektronsko, za kar potrebujete brezplačni program Adobe Reader, ki ga najdete na sledeči povezavi: https://get.adobe.com/si/reader/ .

Pri uporabi spletnega brskalnika Chrome vam svetujemo, da PDF obrazec najprej shranite med dokumente in ga nato odprete z Adobe Reader aplikacijo. V nasprotnem primeru vam privzeti Chrome-ov pregledovalnik ne bo omogočil vnosa besedila v polja.

V primeru, da nimate nobenega izmed naštetih digitalnih potrdil, vas prosimo, da izpolnjeni obrazec natisnete, ga ročno podpišete in posredujete po pošti na naš naslov: IPF, k.o., Argentinska ulica 17, 1000 Ljubljana.

Obrazci
ISRC

Kaj je ISRC?

Dvanajstmestna koda ISRC (International Standard Recording Code) unikatno identificira vsak fonogram ali videogram po vsem svetu. ISRC omogoča preprosto in pravilno ugotavljanje, katero varovano delo je bilo predvajano. V današnjem času, ko prevladuje sodobna tehnologija, je taka vrsta gotovosti nepogrešljiva. Digitalnih distribucij in uporab, ki niso vezane na fizične izdelke, je vedno več. 

Mednarodna federacija fonografske industrije (IFPI) je v sodelovanju z Mednarodno organizacijo za standardizacijo (ISO) leta 1986 razvila kodo ISRC. Od kataloških številk ali barkod (črtna koda) se razlikuje po tem, da se le-ta nanaša neposredno na varovano delo in ne na fizični nosilec. Koda ISRC v številnih državah po svetu že pomaga pri avtomatski registraciji predvajanja. Pričakuje se, da bo v prihodnosti tako tudi v Sloveniji.

ISRC je mednarodni identifikacijski sistem za glasbene fonograme in glasbene videograme. Vsaka koda ISRC je unikatna in stalna oznaka za določeno delo, zapisana kot digitalni prstni vtis. Vsak posnetek že ob izidu dobi lastno kodo ISRC, ki jo določi založba. Ta koda ostane na posnetku nespremenjena tudi takrat, ko se ta isti posnetek ponovno pojavi na drugem nosilcu zvoka. Na primer, če se single določenega izvajalca najprej pojavi na njegovem samostojnem albumu, ki je izdan leta 2005, in je nato ponovno objavljen na albumu največjih uspešnic istega leta. Tudi če posnetek dobi drug lastnik, koda ISRC ostane nespremenjena. 

IFPI priporoča, da se kodo ISRC uporabi na vsakem fonogramu in videogramu. 

IPF je kot nacionalna agencija pripravil posebno spletno stran https://isrc.ipf.si/, kjer lahko izveste več o ISRC kodi in jo s pomočjo obrazca tudi lahko pridobite.

Kako je koda ISRC sestavljena?

Koda ISRC je sestavljena iz dvanajstih znakov, ki so razdeljeni na štiri dele:

S I / A XX / 0 5 / 0 0 0 0 1
Koda države (1) / Koda uporabnika (2) / Letnik (3) / Koda posnetka (4)

(1) Kodo države sestavljata dve črki, za Slovenijo velja SI.

(2) Koda uporabnika je iz treh črk in jo določi založba oziroma lastnik masterja, ko prvič izda posnetek. S kodo uporabnika lastnik posnetka ni določen, zato se ne spremeni, ko posnetek dobi drug lastnik.

(3) Letnik je označen z dvema številkama in se nanaša na leto, ko je posnetek dobil kodo ISRC. To ni nujno leto, ko je posnetek prvič izšel, saj lahko posnetki kodo ISRC dobijo tudi po nekaj letih od prvega izida.

(4) Koda posnetka je petmestna koda, ki jo založba oziroma lastnik masterja določi po svoje. Najlažje je, če se vsako leto začne pri 00001 in nadaljuje z 00002, 00003 itn.

Kako lahko svoje posnetke označim s kodami ISRC?


Več informacij: https://isrc.ipf.si/