Tarife / Cenik

2024

 • Tarife / Cenik - 2024 - 09. 02. 2024

  Dokument predstavlja izvleček pogojev in načinov uporabe varovanih del iz repertoarja IPF, k.o. in višine nadomestil za posamezne vrste uporabe varovanih del, kot jih določajo veljavne tarife oz. sklenjeni skupni sporazumi z reprezentativnimi združenji uporabnikov. Za več informacij priporočamo natančno branje sklenjenih sporazumov za posamezni način uporabe varovanih del.

  Velja od 01. 01. 2024 oz. 01. 02. 2024 do 30. 06. 2024.

   

   

   

2023 od 01. 07. 2023 do 31. 12. 2023

 • Tarife / Cenik - 2023 od 01. 07. 2023 do 31. 12. 2023 - 01. 07. 2023

  Dokument predstavlja izvleček pogojev in načinov uporabe varovanih del iz repertoarja IPF, k.o. in višine nadomestil za posamezne vrste uporabe varovanih del, kot jih določajo veljavne tarife oz. sklenjeni skupni sporazumi z reprezentativnimi združenji uporabnikov. Za več informacij priporočamo natančno branje sklenjenih sporazumov za posamezni način uporabe varovanih del.

  Velja od 01. 07. 2023 do 31. 12. 2023.

   

   

   

2023 od 01. 02. 2023 do 30. 06. 2023

 • Tarife / Cenik - od 01. 02. 2023 do 30. 06. 2023 - 01. 02. 2023

  Dokument predstavlja izvleček pogojev in načinov uporabe varovanih del iz repertoarja IPF, k.o. in višine nadomestil za posamezne vrste uporabe varovanih del, kot jih določajo veljavne tarife oz. sklenjeni skupni sporazumi z reprezentativnimi združenji uporabnikov. Za več informacij priporočamo natančno branje sklenjenih sporazumov za posamezni način uporabe varovanih del.

  Velja od 01. 02. 2023 do 30. 06. 2023.

   

   

   

2022

 • Tarife / Cenik - 2022 - 29. 09. 2022

  Dokument predstavlja izvleček pogojev in načinov uporabe varovanih del iz repertoarja IPF, k.o. in višine nadomestil za posamezne vrste uporabe varovanih del, kot jih določajo veljavne tarife oz. sklenjeni skupni sporazumi z reprezentativnimi združenji uporabnikov. Za več informacij priporočamo natančno branje sklenjenih sporazumov za posamezni način uporabe varovanih del.

  Velja od 01. 02. 2022 do 31. 01. 2023.

   

   

   

   
Splošna merila, uporabljena za določitev tarif

S tarifo za uporabo avtorskih del se določita višina in način izračunavanja avtorskega honorarja, ki ga mora posamezni uporabnik plačati kolektivni organizaciji za uporabo avtorskega dela iz repertoarja kolektivne organizacije.

Tarifa se določi s skupnim sporazumom med kolektivno organizacijo in reprezentativnim združenjem uporabnikov. Kadar to ni mogoče, se tarifa določi z odločbo Sveta za avtorsko pravo. Do drugačne pravnomočne odločbe Sveta se šteje, da so tarife, določene z veljavnim skupnim sporazumom, primerne.

Tarifa mora odražati ekonomsko vrednost pravic, ki so predmet skupnega sporazuma, naravo in obseg uporabe avtorskih del ter ekonomsko vrednost storitve, ki jo zagotavlja kolektivna organizacija, pri čemer se glede na okoliščine posameznega primera upoštevajo zlasti:

 1. obseg repertoarja;
 2. obseg dovoljenja;
 3. prihodek, ki se doseže z uporabo avtorskega dela, ali, če to ni mogoče, stroški, povezani s to uporabo;
 4. pomen avtorskega dela za dejavnost uporabnika;
 5. razmerje med varovanimi in nevarovanimi avtorskimi deli, ki so uporabljena;
 6. razmerje med pravicami, ki se upravljajo kolektivno ali individualno;
 7. posebna zahtevnost kolektivnega upravljanja pravic zaradi določene uporabe avtorskih del;
 8. primerljivost predlagane tarife s tarifami istovrstnih kolektivnih organizacij na istovrstnih delih za istovrstno uporabo v Republiki Sloveniji in drugih državah članicah, ob upoštevanju bruto domačega proizvoda na prebivalca v enoti kupne moči.

Če za posamezno vrsto uporabe avtorskih del tarifa še nikoli ni bila določena, lahko kolektivna organizacija sama določi začasno tarifo, tako da:

 1. od izbranih tarif desetih držav članic za istovrstne avtorske pravice, istovrstna avtorska dela in njihove istovrstne načine uporabe izloči tri tarife, ki po višini najbolj odstopajo navzgor;
 2. povprečje tarif preostalih izbranih sedmih držav članic za istovrstne avtorske pravice, istovrstna avtorska dela in njihove istovrstne načine uporabe in
 3. kot korekcijski faktor določenega povprečja tarif upošteva obseg repertoarja, ki ga zastopa, in razmerje med povprečjem bruto domačega proizvoda na prebivalca v enoti kupne moči v preostalih izbranih sedmih državah članicah in bruto domačim proizvodom na prebivalca v enoti kupne moči v Republiki Sloveniji, vse glede na koledarsko leto pred določitvijo začasne tarife.

Začasna tarifa mora biti obrazložena, sicer je nična.

Kolektivna organizacija začasno tarifo skupaj z obrazložitvijo in vabilom k pogajanjem za sklenitev skupnega sporazuma objavi na spletni strani AJPES in na svoji spletni strani. Začasna tarifa začne veljati 15. dan po objavi na spletni strani AJPES.


Pogoji in načini uporabe varovanih del iz repertoarja IPF, k.o. in višine nadomestil glede na način uporabe varovanih del

Dokument predstavlja izvleček pogojev in načinov uporabe varovanih del iz repertoarja IPF, k.o. in višine nadomestil za posamezne vrste uporabe varovanih del, kot jih določajo veljavne tarife oz. sklenjeni skupni sporazumi z reprezentativnimi združenji uporabnikov. Za več informacij priporočamo natančno branje sklenjenih sporazumov za posamezni način uporabe varovanih del, ki so objavljeni v rubriki Sporazumi, povezave pa so na voljo tudi v zgornjem ceniku.