Temeljni akti IPF, k.o.

Dovoljenja za kolektivno upravljanje pravic

Pravila in pravilniki IPF, k.o.

Pravila in pravilniki

Zakonodaja

Pravice izvajalcev in proizvajalcev fonogramov so v Sloveniji od leta 1995 zaščitene z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP).

Zakon o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP)

Direktiva (EU) 2019/789 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o določitvi pravil glede izvrševanja avtorske in sorodnih pravic, ki se uporabljajo za določene spletne prenose radiodifuznih organizacij in retransmisije televizijskih ter radijskih programov, in spremembi Direktive Sveta 93/83/EGS 

Direktiva (EU) 2019/790 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o avtorski in sorodnih pravicah na enotnem digitalnem trgu in spremembi direktiv 96/9/ES in 2001/29/ES

Direktiva 2014/26/EU evropskega parlamenta in sveta z dne 26. februarja 2014 o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic ter izdajanju več ozemeljskih licenc za pravice za glasbena dela za spletno uporabo na notranjem trgu

Ostali pomembni dokumenti o sorodnih pravicah