Temeljni akti IPF, k.o.

Akt o ustanovitvi in Statut

 • Akt o ustanovitvi Zavoda za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije - 14. 04. 2000
 • Statut IPF, k.o. - 28. 08. 2023

  Z dnem sprejema tega statuta preneha veljati statut z dne 7.12.2022, ki pa se uporablja do dne začetka uporabe tega statuta.

  Ta Statut začne veljati s trenutkom sprejema, uporablja pa se od dneva dokončnosti dovoljenja Urada RS za intelektualno lastnino za kolektivno upravljanje pravic iz 2. in 4. točke prvega odstavka 3. člena tega statuta dalje.

  Določila Statuta, ki se nanašajo na:

  • pravico izvajalcev do dodatnega letnega nadomestila po 122. b členu ZASP - 5. alinea 1. točke prvega odstavka 3. člena,
  • pravico izvajalcev dajanja na voljo javnosti fonogramov s svojo izvedbo (ponujanje časovnega zamika v radiodifuzno oddajanih in radiodifuzno retransmitiranih programih) - 4. alinea 3a. člena tega Statuta
  • pravico proizvajalcev fonogramov dajanja na voljo javnosti fonogramov (ponujanje časovnega zamika v radiodifuzno oddajanih in radiodifuzno retransmitiranih programih) - 5. alinea 3a. člena tega Statuta,

  se uporabljajo od dneva dokončnosti dovoljenja Urada RS za intelektualno lastnino za kolektivno upravljanje teh pravic.

 • Statut IPF, k.o. - 07. 12. 2022

  Na podlagi 1. odstavka 25. člena Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (Uradni list RS, št. 63/16: ZKUASP) je Skupščina IPF, k.o. na seji dne 7. 12. 2022 sprejela Statut IPF, k.o.

Dovoljenja za kolektivno upravljanje pravic

Pravila in pravilniki IPF, k.o.

Pravila in pravilniki

Zakonodaja

Pravice izvajalcev in proizvajalcev fonogramov so v Sloveniji od leta 1995 zaščitene z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP).

Zakon o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP)

Direktiva (EU) 2019/789 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o določitvi pravil glede izvrševanja avtorske in sorodnih pravic, ki se uporabljajo za določene spletne prenose radiodifuznih organizacij in retransmisije televizijskih ter radijskih programov, in spremembi Direktive Sveta 93/83/EGS 

Direktiva (EU) 2019/790 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o avtorski in sorodnih pravicah na enotnem digitalnem trgu in spremembi direktiv 96/9/ES in 2001/29/ES

Direktiva 2014/26/EU evropskega parlamenta in sveta z dne 26. februarja 2014 o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic ter izdajanju več ozemeljskih licenc za pravice za glasbena dela za spletno uporabo na notranjem trgu

Ostali pomembni dokumenti o sorodnih pravicah