2021
Obvestilo o dodelitvi in izplačilu sredstev Namenskega sklada izvajalcev

Datum: 03. 08. 2021

Spoštovani,

obveščamo vas, da je IPF, k.o. skladno s Pravili o namenskih skladih izvajalcev ter skladno s sklepi skupščine z dne 15. 7. 2021 dodelil sredstva Namenskega sklada izvajalcev.

Sklep skupščine določa, da se Namenski sklad izvajalcev v celoti porabi za namen spodbujanja kulturnoumetniškega ustvarjanja in razširjanja novih avtorskih del na področjih, pomembnih za ohranjanje kulturne raznolikosti in se izplača še neuveljavljenim izvajalcem, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • jim je bilo na podlagi Pravil o delitvi nadomestil izvajalcev za obračunsko obdobje 2019 iz naslova vrst uporabe fonogramov, kot jih za delitev nadomestil določa reparticijski razred za Javno predvajanje in sekundarno radiodifuzno oddajanje v primeru kontinuirane uporabe fonogramov pri poslovni dejavnosti (npr. trgovci, gostinci, frizerji, hotelirji ...) in reparticijski razred za Javno predvajanje in sekundarno radiodifuzno oddajanje v primeru enkratne uporabe fonogramov na dogodkih oz. prireditvah, dodeljenih skupaj najmanj 10 EUR;
  • so imetniki pravic na najmanj 5 fonogramih, za katere je imetnik pravic v obračunskih obdobjih 2015-2019 prejel nadomestilo;
  • imajo stalno prebivališče ali sedež v Republiki Sloveniji.

Namenski sklad izvajalcev se razdeli po enakih pravilih, kot so za imetnike pravic, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega odstavka, veljala za redno delitev za leto 2019 iz vrst uporabe po reparticijskih razredih iz 1. alinee 1. odstavka navedenega sklepa.
Izvedena redna seja Skupščine IPF, k.o.

Datum: 19. 07. 2021

Člani IPF, k.o. so na seji Skupščine IPF, k. o., dne 15. julija 2021 sprejeli Letno poročilo za poslovno leto 2020, Finančni načrt za poslovna leta 2021, 2022 in 2023, dopolnili Statut in Pravila o delitvi nadomestil izvajalcev ter sprejeli odločitev, da se za namenski sklad izvajalcev nameni 10 % nadomestil zbranih za poslovno leto 2020. Namenski sklad bo dodeljen in izplačan skladno s sklepom skupščine, ki določa:

»Namenski sklad izvajalcev se v celoti porabi za namen spodbujanja kulturnoumetniškega ustvarjanja in razširjanja novih avtorskih del na področjih, pomembnih za ohranjanje kulturne raznolikosti in se izplača še neuveljavljenim izvajalcem, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • jim je bilo na podlagi Pravil o delitvi nadomestil izvajalcev za obračunsko obdobje 2019 iz naslova vrst uporabe fonogramov, kot jih za delitev nadomestil določa reparticijski razred za Javno predvajanje in sekundarno radiodifuzno oddajanje v primeru kontinuirane uporabe fonogramov pri poslovni dejavnosti (npr. trgovci, gostinci, frizerji, hotelirji ...) in reparticijski razred za Javno predvajanje in sekundarno radiodifuzno oddajanje v primeru enkratne uporabe fonogramov na dogodkih oz. prireditvah, dodeljenih skupaj najmanj 10 EUR;
  • so imetniki pravic na najmanj 5 fonogramih, za katere je imetnik pravic v obračunskih obdobjih 2015-2019 prejel nadomestilo;
  • imajo stalno prebivališče ali sedež v Republiki Sloveniji.

Namenski sklad izvajalcev se razdeli po enakih pravilih, kot so za imetnike pravic, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega odstavka, veljala za redno delitev za leto 2019 iz vrst uporabe po reparticijskih razredih iz 1. alinee 1. odstavka tega sklepa.«

Sredstva sklada bodo dodeljena in izplačana predvidoma do konca prvega tedna v avgustu 2021, sledi pa še redna delitev sredstev, zbranih v letu 2020.

Letno poročilo podjetja je bilanca in izkaz preteklega leta, vsebuje pomembne informacije o položaju in uspešnosti poslovanja, ti podatki pa so zanimivi za vse, ki sodelujejo ali so na kakršenkoli način povezani z organizacijo. IPF poročilo vsako leto res skrbno pripravi, z njim pa tudi sodeluje na izboru Akademije Finance, kjer smo večkrat zasedli najvišje mesto, vedno pa smo bili zelo dobro ocenjeni. Letno poročilo je pregledala tudi pooblaščena revizijska družba DELOITTE REVIZIJA d.o.o. in nanj ni imela pripomb. Letno poročilo za 2020 je (tudi) letos oblikoval Matjaž Tozon – Tozonsky, najdete in pregledate pa ga lahko tukaj

 

 

Zapisnik seje skupščine je sicer na voljo na tej povezavi.

 

Izredna pomoč po PKP 7

Obveščamo vas še, da je do 31. 7. 2021 odprto vabilo (Izredna pomoč št. 3) k predložitvi vlog za razdelitev in izplačilo sredstev izredne pomoči izvajalcev skladno s Pravili o dodelitvi in izplačilu izredne pomoči izvajalcev po 67. členu zakona o interventnih ukrepih Covid-19 – IV. Merila upravičenosti in postopek dodelitve izredne pomoči št. 3.

Rok za oddajo prošenj oz. vlog za dodelitev sredstev izredne pomoči izvajalcev, ki so se znašli v težkih socialnih razmerah oz. v hudi finančni stiski, je 31. julij 2021, več podatkov o pogojih in načinu vložitve prošnje pa je na voljo na tej povezavi .

 

Anketa o zadovoljstvu

Pred mesecem dni smo vas povabili, da s svojimi odgovori na nekaj kratkih vprašanj v anonimni anketi sodelujete in nam na ta način pomagate pravice in interese imetnikov pravic upravljali še bolj učinkovito. Anketo najdete tukaj, odgovore pa zbiramo le še do konca tega meseca, zato vas še enkrat vabimo k sodelovanju.

 

Želimo vam uspešno in doživeto poletje in vas lepo pozdravljamo!

Vaš IPF
Obvestilo o dodelitvi in izplačilu izredne pomoči po "PKP 7"

Datum: 06. 07. 2021

Spoštovani imetniki pravic,

obveščamo vas, da je IPF, k.o. skladno s Pravili o dodelitvi in izplačilu izredne pomoči izvajalcev po 67. členu Zakona o interventnih ukrepih Covid-19, Pravili o dodelitvi in izplačilu izredne pomoči proizvajalcev fonogramov po 67. členu Zakona o interventnih ukrepih Covid-19 ter skladno s 67. členom Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE - Uradni list RS, št. 203/20) imetnikom pravic, ki izpolnjujejo pogoje po zgoraj navedenih aktih, dodelil izredno finančno pomoč.

Datum izplačila: 7. julij 2021 na osebne račune fizičnih oseb oz. neposredno na poslovne račune pravnih oseb.

Izredna pomoč, ki jo kolektivna organizacija v skladu s 67. členom ZIUPOPDVE izplača svojim imetnikom pravic s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji ali s sedežem v Republiki Sloveniji, ni predmet obdavčitve z DDV, zato se zanjo ne izdaja računov.

 

IZVAJALCI

IPF, k.o. je izvajalcem izredno pomoč dodelil glede na različna merila upravičenosti, kot to določa zgoraj navedeni pravilnik, na dva načina:

  1. Merila upravičenosti in postopek dodelitve izredne pomoči št. 1

Izvajalcem, ki so izpolnjevali pogoje, navedene v Pravilih o dodelitvi in izplačilu izredne pomoči izvajalcev po 67. členu Zakona o interventnih ukrepih Covid-19, ni bilo potrebno storiti ničesar. IPF, k.o. je skladno s pravili dodelil izredno pomoč in jo izplačal na osebne račune oz. poslovne račune upravičenih prejemnikov.

  1. Merila upravičenosti in postopek dodelitve izredne pomoči št. 2

Izvajalcem, ki so izponjevali pogoje, navedene v 3. členu Pravil o dodelitvi in izplačilu izredne pomoči izvajalcev po 67. členu Zakona o interventnih ukrepih Covid-19, in so se prijavili na Javni poziv k predložitvi vlog za dodelitev in izplačilo izredne pomoči izvajalcem - Merilo 2, ki je bil objavljen na spletni strani IPF, k.o., je IPF, k.o. skladno s pravili dodelil izredno pomoč in jo izplačal na osebne račune upravičenih prejemnikov.

Akontacija dohodnine se fizičnim osebam obračuna in plača v skladu z zakonom.

 

PROIZVAJALCI FONOGRAMOV

Proizvajalcem fonogramov, ki soizpolnjevali pogoje, navedene v Pravilih o dodelitvi in izplačilu izredne pomoči proizvajalcev fonogramov po 67. členu Zakona o interventnih ukrepih Covid-19, ni bilo potrebno storiti ničesar. IPF, k.o. je skladno s pravili dodelil izredno pomoč in jo izplačal na poslovne oz. osebne račune upravičenih prejemnikov. Poslovni subjekti na podlagi stališča Finančne uprave RS računov za sredstva izredne pomoči ne izdajajo.

 

Pravni pouk: Morebitno pritožbo, ki mora biti obrazložena in kateri morajo biti priloženi vsi dokazi, katere lahko pridobi pritožnik sam, ter navedeni dokazni predlogi za izvedbo tistih dokazov, ki naj jih izvede poslovodstvo v postopku reševanja pritožbe oz. za pridobitev dokazov, katerih pritožnik utemeljeno in izkazano ne more pridobiti sam, mora vložiti najpozneje v roku 60 dni od ugotovitve zatrjevane kršitve ali nepravilnosti. Pritožbo pritožnik naslovi na naslov IPF, k.o. (poslovodstvo), Argentinska ulica 17, 1000 Ljubljana.
Imetniki pravic, preverite svoje podatke!

Datum: 01. 07. 2021

Obveščamo imetnike pravic, da preverjamo in usklajujemo še zadnje podrobnosti pred izplačilom sredstev izredne pomoči skladno s Pravili o dodelitvi in izplačilu izredne pomoči izvajalcev po 67. členu Zakona o interventnih ukrepih covid-19, Pravili o dodelitvi in izplačilu izredne pomoči proizvajalcev fonogramov po 67. členu Zakona o interventnih ukrepih covid-19 ter 67. členom Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 203/20).

Sredstva bodo v prihodnjih dneh nakazana na osebne račune fizičnih oseb oz. neposredno na poslovne račune pravnih oseb. Poslovni subjekti na podlagi stališča Finančne uprave RS računov za sredstva izredne pomoči ne izdajajo.

Zato vas prosimo, da najkasneje do 4. julija 2021 na ADMISS preverite svoje podatke, pomembne za izplačilo (davčna številka in številka osebnega oz. poslovnega računa). V kolikor ugotovite, da imamo v naši bazi stare podatke oz. da podatkov ni, nam to čimprej sporočite na elektronski naslov obracuni@ipf.si.

 

V prihodnjih tednih načrtujemo tudi delitev in izplačilo redne delitve nadomestil, zbranih za poslovno leto 2020. Zato je pomembno, da svoje podatke res natančno pregledate in nam morebitne spremembe sproti sporočate, da bo potrebni čas med izvedbo delitve in izplačili karseda kratek.

 

Obveščamo vas še, da se je kljub temu, da IPF, k.o. še naprej ostaja v istih znanih poslovnih prostorih, na podlagi Obvestila o določitvi hišne številke in naslova št. 02122-345/2020-2 z dne 20.5.2021 Geodetske uprave Republike Slovenije, Območne geodetske uprave Ljubljana, poslovnemu prostoru, v katerem posluje IPF, k.o., spremenil naslov iz Šmartinska cesta 152 v Argentinska ulica 17, Ljubljana.

Prosimo vas, da spremembo upoštevate pri nadaljnji komunikaciji z IPF, k.o.

 

Vaš IPF, k.o.
Sprememba poslovnega naslova IPF, k.o.

Datum: 29. 06. 2021

Kljub temu, da ostaja IPF, k.o. še naprej v istih znanih prostorih, se je na podlagi Obvestila o določitvi hišne številke in naslova št. 02122-345/2020-2 z dne 20.5.2021 Geodetske uprave Republike Slovenije, Območne geodetske uprave Ljubljana, poslovnemu prostoru, v katerem posluje IPF, k.o., spremenil naslov iz Šmartinska cesta 152 v Argentinska ulica 17, Ljubljana.

Prosimo vas, da spremembo upoštevate pri nadaljnji komunikaciji z IPF, k.o.

Vaš IPF, k.o.