Arhiv novic objavljenih v letu 2010Zelena luč oblikovanju zakonodaje za preprečevanje spletnega piratstva

Datum: 23. 09. 2010

Po izjemno napeti razpravi je Evropski parlament 22. septembra 2010 z močno večino izglasoval sprejetje poročila o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine na notranjem trgu.

Evropski poslanci so tako, s 328-imi glasovi za, 245-imi proti in z 81-imi vzdržanimi glasovi, Evropsko komisijo pozvali k oblikovanju predloga zakonodaje, ki bo določala okvir za ukrepanje vlad Evropske unije v boju proti kršitvam pravic intelektualne lastnine na spletu.

Zavod IPF in ostali člani mednarodnega združenja fonografske industrije so nad pozivom Evropskega parlamenta k ukrepanju Evropske unije v boju proti spletnemu piratstvu izrazili veliko zadovoljstvo.

Gregor Štibernik, direktor Zavoda IPF: "Sprejetje tega dokumenta pomeni velik korak naprej k urejanju pravic. Dejstvo je, da je ob tako množičnih kršitvah avtorske in sorodnih pravic, piratstvo postala eden največjih problemov sodobne družbe. Če vlade ne bodo takoj pristopile k reševanju problematike - glede na današnji rezultat bo težko stati ob strani - in če bodo še naprej mižale in dopuščale krajo lastnine, se lahko upravičeno sprašujemo: danes kradejo glasbo, programe in filme; katera lastnina je na vrsti potem?"

Izid glasovanja je pozdravila tudi Frances Moore, izvršna direktorica IFPI, ki meni, da je Evropski parlament danes Evropski komisiji poslal jasno sporočilo, da je za spodbujanje zaščite pravic evropske kreativne industrije potreben odločen in usklajen pristop. Sprejem poročila poslanke Mirelle Gallo po njenem mnenju hkrati pomeni, da parlament priznava nemoč evropskih vlad pri zoperstavljanju grožnjam piratstva.

V marcu 2010 je neodvisno svetovalno podjetje Tera Consultants izdelalo študijo o pomembnosti ohranitve delovnih mest v evropski ustvarjalni industriji, ki so jo podprli vsi njeni večji sindikati. Študija napoveduje, da bo zaradi piratstva do leta 2015 izgubljenih kar 1,2 milijona delovnih mest, ob nadaljevanju trenutnih trendov in predpostavki, da na tem področju ne bo konkretnih političnih posegov pa bo izguba prihodkov na drobno znašala 240 milijard evrov. Študija še kaže, da ta sektor že doživlja velike izgube. Samo v letu 2008 je piratstvo na področju filma, televizijskih serij, glasbe in programske opreme povzročilo izgubo 185.000 delovnih mest in 10 milijard evrov prihodkov na drobno.

Knjižna, glasbena in filmska industrija svoje poslovanje sicer že prilagaja spremembam, ki jih je na trgu povzročil svetovni splet. Trenutno je na voljo preko 400 zakonitih spletnih glasbenih storitev, od tega več kot 250 v Evropi, ki skupaj ponujajo več kot 12 milijonov skladb. Vlaganja v nove tovrstne storitve sicer neprestano rastejo, vendar je njihov učinek zaradi ogromnega obsega digitalnega piratstva zanemarljiv.

Da je brez ustrezne protipiratske zakonodaje vlaganje v sistem legalne prodaje glasbenih del Sizifovo delo se strinja tudi Darjo Rot, direktor založbe Nika records, ki bo na slovenskem trgu kljub temu v kratkem ponudil možnost nakupa repertoarja tujih založb, ki jih zastopa.

V Sloveniji sicer možnost legalnega nakupa glasbenih del omogočajo nekateri ponudniki mobilne telefonije, pretežno slovenski repertoar pa je na voljo tudi na spletnih straneh nekaterih domačih glasbenih založb.
Privatno reproduciranje

Datum: 22. 09. 2010

Kot ste bili seznanjeni na skupščinah izvajalcev in proizvajalcev fonogramov, UIL (še) ni podelil začasnega (ali stalnega) dovoljenja za zbiranje nadomestil iz naslova privatne ali druge lastne reprodukcije. Da bi prekinili stanje, ki v tem trenutku koristi edinole zavezancem za plačilo, smo se predstavniki kolektivnih organizacij zbrali v začetku septembra. Zapisnik srečanja je na voljo tukaj. Problematika je bila obravnavana tudi na včerajšnji seji Sveta zavoda, v nadaljevanju pa v vednost podajamo sporočilo, poslano danes po e-pošti ostalim kolektivnim organizacijam.

Spoštovani,

Na včerajšnji seji Sveta zavoda obravnavali tudi področje privatnega reproduciranja. V zapisniku sestanka predstavnikov kolektivnih organizacij z dne 7.9.2010 je navedeno, da smo si bili enotni, da po potrditvi zapisnika poskušamo v okviru delovne skupine naprej iskati skupno rešitev. Člani Sveta toplo pozdravljajo iniciativo po ustanovitvi take skupine, saj dialog ne sme zamreti. Zato v Pismu o nameri predlagamo, da se upošteva oz. doda tudi navedeno. Sicer se s predlaganim strinjamo, saj bomo le tako lahko preprečili pretečo poslovno izgubo. Zavedamo se, da ščitimo imetnike pravic (po ZASP pripada izvajalcem in proizvajalcem oz. filmskim producentom 60%) in da trenutno drugega boljšega izhoda ni na vidiku.

Člani sveta Zavoda IPF soglašajo, da bo Zavod IPF dal pooblastilo/soglasje k vlogi katerikoli organizaciji:

 • ki bo zaprosila za začasno dovoljenje za največ 2 leti oz. do pravnomočnosti postopkov, ki v tem trenutku tečejo na upravnih sodiščih v zvezi s podelitvijo dovoljenj za privatno reproduciranje.
 • ki bo uveljavljala pravice od 1.1.2010 dalje (oz. sprožila ustrezne sodne postopke v nasprotnem primeru).
 • ki bo pri izvajanju dovoljenja upoštevala enake pogoje, kot so veljali do sedaj. Po našem mnenju je Dogovor kolektivnih Organizacij o zbiranju nadomestil za privatno in drugo lastno reproduciranje, ki je bil podpisan dne 18.6.2007 dovolj natančno opredeljeval pogoje, po katerih bi morala tudi v prihodnje poslovati pooblaščena kolektivna organizacija. Naj navedemo ključne točke, ki so in katere še vedno zagotavljajo pregleden način izvajanja dovoljenja:
 1. Uveljavljanje poteka na osnovi letnega načrta, z oceno trga, napovedjo prihodkov in terminskim planom izvajanja načrta v obdobju 2 let, s katerim mora nosilec dovoljenja seznaniti ostale kolektivne organizacije.
 2. Nosilec dovoljenja mora vsako četrtletje, oz. najmanj 10 dni pred delitvijo zbranih nadomestil poročati o realizaciji letnega načrta. Poročilo mora vsebovati:
   
   - podatke o višini nadomestila, zaračunanega vsakemu posameznemu zavezancu
    -
   podatke o vrsti in številu ali količini nosilcev ali naprav, za katere je bilo zavezancem zaračunano nadomestilo
    -
   poročilo o stanju na računu, na katerem se zbirajo nadomestila
    -
   poročilo o višini zbranih nadomestil, ki pripadajo upravičencem posamezne kolektivne organizacije.
 3. Nosilec dovoljenja lahko za zbiranje nadomestil za stroške administracije, povezane z uveljavljanjem nadomestil, porabi največ 10% sredstev, zbranih z uveljavljanjem nadomestil. Obračun stroškov se izvede enkrat letno, ob koncu poslovnega leta, izključno na podlagi dotlej realiziranih plačil.
 4. Uveljavljanje pravice, zbiranje nadomestil in njihovo delitev nadzoruje Nadzorni svet za privatno in drugo lastno reproduciranje, v katerem so enakopravno zastopani predstavniki vseh kolektivnih organizacij, in sicer iz vsake po eden.
 5. Nadomestila iz naslova privatnega reproduciranje se zbirajo na posebnem računu, namenjenem izključno zbiranju teh nadomestil
 6. Zbrana nadomestila nosilec začasnega dovoljenja deli med posamezne kolektivne organizacije glede na določila 154. člena ZASP in na podlagi pisnih dogovorov med kolektivnimi organizacijami, če načel delitve ZASP podrobneje ne določa. Za imetnike pravic, ki še nimajo dejavne kolektivne organizacije, se ustrezen delež nadomestil rezervira
 7. Nosilec začasnega dovoljenja se zaveže, da bo članom Nadzornega sveta in drugim predstavnikom kolektivnih organizacij omogočil vpogled v poslovanje, povezano z zbiranjem in delitvijo nadomestil. Prav tako mora nosilec dovoljenja zagotoviti posebno letno revizijsko poročilo v zvezi s poslovanjem na področju zbiranja nadomestil in ga predložiti Nadzornemu svetu KO v obravnavo, potrditi pa ga morajo tudi skupščine KO podpisnic.
 8. Na zahtevo katerekoli kolektivne organizacije ali desetine njenih rednih članov je mogoč tudi dodaten revizijski pregled poslovanja s strani pooblaščenega revizorja.

Če teh pogojev v prihodnje katerikoli nosilec dovoljenja ne bo izpolnjeval, mu Zavod IPF pooblastila ne more izdati. Kakršnokoli izvajanje dovoljenja, ki bi kakorkoli odstopalo od že doseženih standardov, bi za upravičence, katere zastopa Zavod IPF, pomenilo velik korak nazaj - predvsem v smislu zagotavljanja transparentnosti.

 

S spoštovanjem,
Zavod IPF
Spremembe Zakona o medijih

Datum: 10. 09. 2010

V okviru javne razprave o osnutku novega zakona o medijih smo se kot edina kolektivna organizacija včeraj odzvali vabilu Ministrstva za kulturo na okroglo mizo. V pogovoru, ki je potekal v prostorih MzK v Ljubljani, je bilo po pričakovanju največ pozornosti namenjeno določilu v zvezi z obveznimi deleži slovenske glasbe v radijskih in televizijskih programih. Direktor Zavoda IPF Gregor Štibernik pa je ministrico Majdo Širca in direktorja direktorata za medije Vojka Stoparja opozoril na zaskrbljenost kolektivnih organizacij, ki jo prinašajo spremembe obstoječega 12. člena Zmed.
Zavod IPF tudi na Facebooku in Twitterju

Datum: 09. 09. 2010

Sporočamo vam, da je Zavod IPF nedavno svoja predstavitvena profila odprl tudi na dveh najbolj množičnih socialnih omrežjih Facebooku in Twitterju. Na ta način se bomo skušali še bolj približati našim upravičencem in uporabnikom, zato vas kar takoj vabimo, da nas "obiščete".