Člane IPF, k.o. obveščamo o sklicu seje skupščine

Datum: 30. 05. 2022

Na podlagi določil Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP) in na podlagi Statuta IPF, k.o. sklicujem
sejo Skupščine IPF, k.o.,
ki bo v četrtek, 16. junija 2022, ob 9.00 v Kongresni dvorani Kristalne palače (2. nadstropje), Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana.


Dnevni red:
1. Otvoritev seje skupščine
2. Poročilo nadzornega odbora, sprejem Letnega poročila za poslovno leto 2021 in sprejem Finančnega načrta za poslovna leta 2022, 2023 in 2024
3. Imenovanje revizorja
4. Namenski skladi
5. Akti IPF, k.o.
6. Razno

                                              Viljem Marjan Hribar, direktor


POSEBNA OPOZORILA
1. V skladu s 33. členom Statuta mora morebitni pooblaščenec pooblastilo za sodelovanje in glasovanje na skupščini kolektivni organizaciji predložiti najpozneje 3 delovne dni pred zasedanjem skupščine. Navodila pooblaščencu morajo biti jasno razvidna iz pooblastila. Priglasitve pooblastil, ki jih kolektivna organizacija prejme po izteku uradnih ur na dan izteka roka iz navedenega člena, so neveljavne in pooblaščenec na seji skupščine pooblastiteljev, katerih pooblastitev je prepozno prijavil, ne more zastopati.
2. Zaradi zagotavljanja ustreznih pogojev za izvedbo seje skupščine vas prosimo, da svojo udeležbo na seji najavite na elektronski naslov skupscine@ipf.si vsaj tri delovne dni pred izvedbo seje skupščine.
Gradiva za sejo skupščine bodo od 30.5.2022 objavljena na spletni strani ADMISS (https://admiss.ipf.si/, razdelek Dokumenti), v času uradnih ur pa jih po predhodni najavi lahko prevzamete tudi na sedežu IPF, k.o., Argentinska ulica 17, Ljubljana.

Poslano:

  • članom Skupščine IPF, k.o.
  • Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino
  • Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve