Sklic seje Skupščine IPF, k.o.

Datum: 06. 08. 2019

Na podlagi določil Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP) in na podlagi Statuta IPF, k.o. sklicujem

sejo Skupščine IPF, k.o.,

ki bo v petek, 23. avgusta 2019, ob 8.30 v prostorih IPF, k.o., Šmartinska cesta 152, Ljubljana.

 

Dnevni red:

 1. Otvoritev seje skupščine
 2. Poročilo nadzornega odbora, sprejem Letnega poročila za poslovno leto 2018 in sprejem poslovno-finančnega načrta za poslovna leta 2019, 2020 in 2021
 3. Imenovanje revizorja
 4. Namenski skladi
 5. Privatno reproduciranje
 6. Imenovanje v organe upravljanja
 7. Akti IPF, k.o.
 8. Razno

 

Viljem Marjan Hribar

direktor

 

POSEBNO OPOZORILO

Navzočnost ob začetku seje skupščine je zaradi ugotavljanja sklepčnosti nujna. Člani, ki bodo zamudili začetek seje, ne bodo mogli sodelovati pri odločanju.

V skladu s 45. členom statuta morajo člani svojo udeležbo na seji skupščine prijaviti pisno ali osebno v času uradnih ur kolektivne organizacije najprej 7 dni in najpozneje 3 delovne dni pred sejo skupščine, pri čemer šteje najava za pravočasno le, v kolikor jo kolektivna organizacija prejme do izteka uradnih ur na dan, ko izteče rok, v kolikor pa rok izteče na nedelovni dan, pa mora kolektivna organizacija najavo prejeti v času uradnih ur na dan pred iztekom navedenega roka.

 

Gradiva za sejo skupščine so objavljena na spletni strani ADMISS (https://admiss.ipf.si/, razdelek Dokumenti), v času uradnih ur pa jih po predhodni najavi lahko prevzamete tudi na sedežu IPF, k.o., Šmartinska cesta 152, Ljubljana.

 

Poslano:

 • članom Skupščine IPF, k.o.
 • Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino
 • Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve