Vabilo na 27., redno sejo Skupščine proizvajalcev fonogramov IPF

Datum: 30. 08. 2017

Spoštovani člani Skupščine proizvajalcev fonogramov IPF,

vabimo vas na 27., redno sejo Skupščine proizvajalcev fonogramov IPF. Vabilo je na voljo na spodnji povezavi:

Vabilo na 27., redno skupščino proizvajalcev fonogramov IPF

 

DOLOČILA, VEZANA NA SKLIC SKUPŠČINE

Posebna opozorila

- Seja Skupščine izvajalcev IPF in Seja Skupščine proizvajalcev fonogramov IPF bosta zaradi zagotavljanja regularnosti odločanja po Zakonu o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP) potekali sočasno. 
- Navzočnost ob začetku seje je zaradi ugotavljanja sklepčnosti nujna. Člani, ki bodo zamudili začetek seje, ne bodo mogli sodelovati pri odločanju. 
- V skladu z 21. členom Poslovnika Skupščine izvajalcev je predhodna najava udeležbe na seji obvezna.

 

Gradiva

Gradiva za sejo skupščine bodo objavljena v spletni aplikaciji ADMISS (https://admiss.ipf.si/) najpozneje 15 dni pred sejo skupščine, od takrat naprej pa jih lahko v času uradnih ur po predhodni najavi prevzamete tudi na sedežu IPF, Šmartinska cesta 152, Ljubljana.

 

Pooblastila

Pooblastitelj priglasi pooblastilo strokovni službi Zavoda najprej 7 dni in najpozneje 3 delovne dni pred skupščino, na katero se pooblastilo nanaša. Priglasitve pooblastil, ki jih strokovna služba Zavoda prejme po izteku uradnih ur na dan izteka roka iz tega odstavka, so neveljavne in pooblaščenec na seji skupščine pooblastiteljev, katerih pooblastitev je prepozno prijavil, ne more zastopati.

Pooblastila članov Skupščine proizvajalcev fonogramov IPF za zastopanje na sejah Skupščin proizvajalcev fonogramov IPF bodo upoštevana, v kolikor bodo kumulativno izpolnjeni naslednji pogoji:
- Pooblastitelj je v trenutku dajanja pooblastila član Skupščine proizvajalcev fonogramov IPF.
- Upoštevana bodo pooblastila, ki jih bo Strokovna služba IPF prejela v času svojih uradnih ur v roku, določenem s Statutom IPF.

Pooblastila, poslana po pošti, morajo biti oddana s priporočeno pošiljko najpozneje zadnji dan roka, ki je s Statutom določen za priglasitev pooblastil.

Vsa druga prejeta pooblastila ne bodo upoštevana.

Člani skupščine, ki bodo ob izpolnjenih kumulativnih pogojih pooblastili pooblaščence, so lahko prisotni na skupščini, vendar brez glasovalne pravice.