Pojasnila v zvezi s sejami skupščin

Datum: 27. 11. 2013

Zaradi zagotavljanja legitimnosti delovanja in odločanja članov obeh skupščin, ki bodo na sejah obeh skupščin dne 5.12.2013 prisotni in bodo svoje članske pravice uveljavljali preko pooblaščenih zastopnikov, je Svet zavoda na seji dne 27.11.2013 na podlagi določb Statuta Zavoda IPF sprejel naslednji

SKLEP:

Pooblastila članov skupščine Izvajalcev Zavoda IPF za zastopanje na sejah skupščin Izvajalcev Zavoda IPF bodo upoštevana, v kolikor bodo kumulativno izpolnjeni naslednji pogoji:

  • Pooblastitelj je v trenutku dajanja pooblastila član skupščine izvajalcev Zavoda IPF.
  • Upoštevana bodo pooblastila, ki jih bo strokovna služba Zavoda IPF prejela v času svojih uradnih ur v roku, določenem s Statutom Zavoda IPF.

Pooblastila, poslana po pošti, morajo biti oddana s priporočeno pošiljko najpozneje zadnji dan roka, ki je s Statutom določen za priglasitev pooblastil.

Vsa druga prejeta pooblastila ne bodo upoštevana.

Člani skupščine, ki bodo ob izpolnjenih kumulativnih pogojih pooblastili pooblaščence, so lahko prisotni na skupščini, vendar brez glasovalne pravice.

 

Pooblastila članov Skupščine proizvajalcev fonogramov Zavoda IPF za zastopanje na sejah Skupščin proizvajalcev fonogramov Zavoda IPF bodo upoštevana, v kolikor bodo kumulativno izpolnjeni naslednji pogoji:

  • Pooblastitelj je v trenutku dajanja pooblastila član Skupščine proizvajalcev fonogramov Zavoda IPF.
  • Upoštevana bodo pooblastila, ki jih bo strokovna služba Zavoda IPF prejela v času svojih uradnih ur v roku, določenem s Statutom Zavoda IPF. 

Pooblastila, poslana po pošti, morajo biti oddana s priporočeno pošiljko najpozneje zadnji dan roka, ki je s Statutom določen za priglasitev pooblastil.

Vsa druga prejeta pooblastila ne bodo upoštevana.

Člani skupščine, ki bodo ob izpolnjenih kumulativnih pogojih pooblastili pooblaščence, so lahko prisotni na skupščini, vendar brez glasovalne pravice.