Vabilo na 15., redno sejo Skupščine izvajalcev Zavoda IPF

Datum: 13. 05. 2011

Na podlagi določbe prvega odstavka 29. člena Statuta Zavoda za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije predsednik Skupščine izvajalcev sklicujem 

15., redno sejo Skupščine izvajalcev Zavoda IPF,
ki bo dne 22. junija 2011, ob 12. uri, v dvorani Slovenske kinoteke, Miklošičeva cesta 28, 1000 Ljubljana 


Dnevni red:

  1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnega predsednika, overovateljev in zapisnikarja
  2. Izvolitev volilne komisije in volitve člana Strokovnega sveta in/ali nadomestnega člana izvajalcev za Strokovni svet
  3. Obravnava letnega poročila Sveta Zavoda IPF za leto 2010
  4. Obravnava letnega poročila Strokovnega sveta Zavoda IPF za leto 2010
  5. Obravnava letnega poročila Zavoda IPF za leto 2010
  6. Obravnava Poročila revizijske gospodarske družbe o opravljenem pregledu računovodskih izkazov za leto 2010 in Mnenja pooblaščenega revizorja o pravilnosti in skladnosti poslovanja Zavoda IPF v letu 2010 z ZASP, notranjimi akti Zavoda IPF in sporazumi, ki jih je Zavod IPF sklenil z drugimi
  7. Sprejem poslovnega in finančnega načrta Zavoda IPF za leto 2011
  8. Sprejem in potrditev sprememb aktov Zavoda IPF

Boštjan Dermol
Predsednik Skupščine izvajalcev

 

Gradiva za sejo skupščine bodo objavljena na spletni strani Zavoda IPF (https://www.zavod-ipf.si/) najpozneje 8. junija 2011, od tega datuma naprej pa jih lahko v času uradnih ur po predhodni najavi prevzamete tudi na sedežu Zavoda IPF, na Šmartinski cesti 152, v Ljubljani, ali jih naročite na telefonski številki 01/52 72 930.