Skupni odgovor kolektivnih organizacij Uradu za intelektualno lastnino RS

Datum: 28. 06. 2007

Organizacije, ki kolektivno varujejo in upravljajo pravice glasbenih, avdiovizualnih in književnih avtorjev ter glasbenih in avdiovizualnih izvajalcev in producentov, so oblikovale skupni odgovor na dopis Urada za intelektualno lastnino RS (besedilo dopisa je delno objavljeno kot "mnenje" tudi na spletnih straneh URSIL) glede obravnave podanih predlogov za člane Sveta za avtorsko pravo. Dopis je bil podpisan s strani kolektivnih organizacij in interesnih združenj imetnikov pravic: ZAMP - Združenja avtorjev Slovenije, ki varuje in upravlja pravice avtorjev in del s področja književnosti, znanosti in publicistike in njihovih prevodov, ZAVAS - Združenja avtorjev in imetnikov avdiovizualnih avtorskih pravic Slovenije, Združenja SAZAS - Združenja za zaščito glasbenih avtorskih pravic ter Zavoda IPF - Zavoda za uveljavljanje in zaščito pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov.

Dopis kolektivnih organizacij je v celoti objavljen na naših spletnih straneh.

3. točka 157.f člena pravi, da dva člana sveta predlaga kolektivna organizacija in ne kolektivne organizacije in jasno kaže na namero zakonodajalca, da za odločanja o tarifiposamezna kolektivna organizacija predlaga dva člana v Svet za avtorsko pravo. Po našem mnenju je to tudi v nasprotju z mnenjem UIL RS, ki na osnovi 157.a člena ZASP-D predvideva stalno sestavo sveta za avtorsko pravo. Nadalje 157.a člen ZASP-D zgolj opredeljuje pogoje za začetek postopka pred Svetom za avtorsko pravo, ki pa v nasprotju z mnenjem UIL RS v ničemer ne omejujejo spremenljivosti sestave sveta. V skladu s prehodno določbo ZASP-D imenuje minister, pristojen za gospodarstvo, predsednika in člane Sveta v devetih mesecih od uveljavitve tega zakona. Ob tem je potrebno poudariti, da je osnovni namen Sveta za avtorsko pravo da »določa primerno tarifo«. Ker je tarif najmanj toliko, kolikor je posameznih kolektivnih organizacij (pomnoženo z načini in obsegi uporabe), je neizogibno tudi, da mora o vsaki tarifi odločati drugačna sestava sveta.

Neodvisnosti in nepristranskosti članov Sveta za avtorsko pravo ZASP-D nikjer ne omenja ali opredeljuje. Člen 157.e ZASP-D opisuje Svet za avtorsko pravo kot »strokovni, neodvisni in nepristranski organ«, vendar pa naj bi strokovnost, neodvisnost in nepristranskost (predvidoma) zagotovilo zgolj uravnoteženo število predstavnikov uporabnikov in upravičencev v sestavi Sveta. Navsezadnje 157.f člen ZASP-D jasno nalaga kolektivnim organizacijam, da predlagajo svoje člane sveta. Prav zato so vsi podani predlogi kolektivnih organizacij, ki sledijo pogojem za imenovanje članov sveta (157.f, drugi odstavek), upravičeni in skladni z ZASP-D.

ZASP-D je bil 23. 2. 2007 objavljen v UL RS in je stopil v veljavo 10. marca 2007. Minister za gospodarstvo bi moral torej najkasneje 10. decembra 2007 skladno s prehodnimi določbami ZASP-D imenovati člane sveta za avtorsko pravo. Ker so nekatere kolektivne organizacije korektno sledile določbam ZASP-D in začele štirimesečna pogajanja z interesnimi združenji uporabnikov takoj ob uveljavitvi tega zakona, bo sredi tega meseca nastala pravna praznina. V primeru neuspešnih pogajanj namreč postopka pred Svetom za avtorsko pravo ne morejo začeti, dokler Svet za avtorsko pravo ne bo imenovan s strani pristojnega ministrstva. Večmesečni zastoj v postopku določanja primerne tarife tako lahko povzroči razpad sistema kolektivnega uveljavljanja in zaščite pravic, ki izvirajo iz intelektualne lastnine, kolektivnim organizacijam pa do decembra povzroči gospodarsko škodo v višini 1.000.000 EUR!