Organi upravljanja IPF

V skladu z ureditvijo, ki je bila na podlagi Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP) s statutom določena na seji skupščine dne 23. 08. 2019, ima IPF, k. o., naslednje organe:

 1. skupščino,
 2. poslovodstvo in
 3. nadzorni odbor.Poslovodstvo in strokovna služba

Posle kolektivne organizacije samostojno in na lastno odgovornost vodi poslovodstvo, ki tudi zastopa in predstavlja kolektivno organizacijo. Poslovodstvo predstavlja direktor, ki je obenem zakoniti zastopnik kolektivne organizacije.

Funkcijo poslovodstva predstavlja direktor IPF, k. o.

 

 

Direktor:

Viljem Marjan Hribar DirektorNadzorni odbor

Nadzorni odbor sestavljajo po trije člani imenovani iz vrst vsake od kategorije imetnikov pravic z mandatom 4 let, z možnostjo ponovnega imenovanja. Za člana nadzornega odbora ne more biti imenovana oseba, ki ne more biti član organa vodenja ali nadzora v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe.

Član nadzornega odbora pri opravljanju svojih nalog v korist kolektivne organizacije, njenih članov in imetnikov pravic, katerih pravice kolektivno upravlja, ravna s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika.

Nadzorni odbor poleg nalog, določenih v 27. členu ZKUASP:

 • imenuje direktorja;
 • odloča o pravilih o obvladovanju tveganj;
 • daje soglasje k nakupu, prodaji ali hipotekam na nepremičninah;
 • daje soglasje k najemu posojil ali zagotavljanju zavarovanja za posojila;
 • daje soglasje k sprejemu tarife oz. sklenitvi skupnega sporazum, ki določi tarifo;
 • daje soglasje k sprejemu sklepov na skupščini druge kolektivne organizacije katere članica je IPF, k.o.;
 • daje soglasje poslovodstvu za sklenitev posameznih poslov nad vrednostjo 15.000 EUR letno, ki štejejo med stroške poslovanja kolektivne organizacije.

Določba zadnje alineje prejšnjega odstavka se ne nanaša na sklepanje sporazumov s tujimi kolektivnimi organizacijami.

 

Nadzorni odbor:

mag. Andrej Sraka Član
Boštjan Dermol Predsednik
Goran Lisica Član
Boštjan Menart Član
Davorin Petrič Član
Darjo Rot ČlanSkupščina IPF, k.o.

Skupščino sestavljajo vsi člani kolektivne organizacije, ki so glede na vrsto imetnikov pravic razvrščeni v dve kategoriji:

 • imetniki pravic izvajalcev,
 • imetniki pravic proizvajalcev fonogramov.

Skupščina odloča o:

 • sprejemu statuta in vsaki spremembi statuta;
 • imenovanju, razrešitvi, prejemkih ter drugih denarnih in nedenarnih ugodnostih članov nadzornega odbora;
 • pravilih o delitvi zbranih nadomestil, do katerih so upravičeni imetniki pravic;
 • pravilih o uporabi nerazdeljenih zneskov zbranih nadomestil;
 • pravilih o politiki vlaganja zbranih nadomestil v bančne depozite in uporabi teh prihodkov;
 • pravilih o stroških poslovanja;
 • uporabi nerazdeljenih nadomestil;
 • pravilih o namenskih skladih;
 • odobritvi združitve, ustanovitvi podružnice in pridobitvi deleža v zunanjem izvajalcu;
 • imenovanju revizorja;
 • sprejemu letnega poročila;
 • potrditvi pogodbe z zunanjim izvajalcem in njenih sprememb in
 • sprejemu finančnega načrta in o drugih vprašanjih iz zadnje alineje 1. odstavka 25. člena ZKUASP.

Imetniki pravic izvajalcev izključno in samostojno odločajo o:

 • imenovanju treh članov nadzornega odbora;
 • pravilih o delitvi zbranih nadomestil, do katerih so upravičeni imetniki pravic izvajalcev;
 • pravilih o uporabi nerazdeljenih zneskov zbranih nadomestil, ki pripadajo izvajalcem;
 • uporabi nerazdeljenih nadomestil izvajalcev;
 • pravilih o namenskih skladih izvajalcev;
 • drugih vprašanjih, ki se nanašajo samo na kategorijo imetnikov pravic izvajalcev.

Imetniki pravic proizvajalcev fonogramov izključno in samostojno odločajo o:

 • imenovanju treh članov nadzornega odbora;
 • pravilih o delitvi zbranih nadomestil, do katerih so upravičeni imetniki pravic proizvajalcev fonogramov;
 • pravilih o uporabi nerazdeljenih zneskov zbranih nadomestil, ki pripadajo proizvajalcem fonogramov;
 • uporabi nerazdeljenih nadomestil proizvajalcev fonogramov;
 • pravilih o namenskih skladih proizvajalcev fonogramov;
 • drugih vprašanjih, ki se nanašajo samo na kategorijo imetnikov pravic proizvajalcev fonogramov.

Sejo skupščine vodi:

Predsednik skupščine Predsednik