Ali ste že pooblastili IPF?

IPF, k.o. varuje in uveljavlja pravice vseh izvajalcev in proizvajalcev fonogramov – tudi vaše!

Če ste kot glasbeni izvajalec sodelovali pri nastanku glasbenega posnetka, ste tudi upravičeni do nadomestila za javno uporabo vaše glasbe. Glasbenim izvajalcem (pevcem, glasbenikom, dirigentom orkestrov, vodjem pevskih zborov, oblikovalcem tona ter drugim) in proizvajalcem fonogramov namreč po Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) pripada pravica do nadomestila, če je njihova posneta izvedba, ki je bila objavljena na komercialno izdanem fonogramu, predvajana v javnosti. Ta pravica do nadomestila se po zakonu lahko uveljavlja le kolektivno, zato v imenu vseh izvajalcev in proizvajalcev fonogramov nadomestila od uporabnikov v Sloveniji zbira kolektivna organizacija IPF, k.o..

 

Kako?

Pooblastite IPF, k.o. in prijavite svoje posnete izvedbe. Če se želite prijaviti kot izvajalec, izpolnite obrazec, ki je namenjen izvajalcem. Če se želite prijaviti kot proizvajalec fonogramov, pa izpolnite obrazec Pooblastilo upravičenca proizvajalca fonogramov.

IPF, k.o. lahko z izbiro WW (World Wide) pooblastite za vse države sveta s katerimi ima sklenjene bilateralne sporazume. Seznam držav, v katerih vas IPF, k.o. trenutno zastopa, najdete na sledeči povezavi.


Obvestilo imetnikom pravic

Na podlagi 83. člena Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS številka 63/2016 dne 7. 10. 2016, imetnike pravic obveščamo o njihovih pravicah iz 18. člena prej navedenega zakona:

 18. člen

(pooblastilo imetnika pravic)

(1) Imetnik pravic pisno pooblasti kolektivno organizacijo za upravljanje določene avtorske pravice na določenem avtorskem delu in za ozemlja po lastni izbiri, ne glede na državo članico svojega državljanstva ali prebivališča ali državo članico sedeža kolektivne organizacije.

(2) Imetnik pravic lahko za upravljanje določene avtorske pravice na določenem avtorskem delu za določeno ozemlje pooblasti le eno kolektivno organizacijo. Kolektivna organizacija brez pooblastila imetnika pravic ne more upravljati avtorske pravice na določenem avtorskem delu.

(3) Ne glede na prejšnji odstavek lahko pristojna kolektivna organizacija v primerih iz 9. člena tega zakona upravlja avtorske pravice brez pooblastila imetnika pravic.

(4) Imetnik pravic lahko sam, ne glede na pooblastilo kolektivni organizaciji, dovoli uporabo svojega avtorskega dela za nekomercialno rabo (za humanitarni, kulturni, izobraževalni namen ipd.). O tem imetnik pravic obvesti kolektivno organizacijo najpozneje 15 dni po izdaji takšnega dovoljenja.

(5) Kolektivna organizacija ne more zavrniti upravljanja pravic iz prvega odstavka tega člena, če upravlja takšne avtorske pravice na takšni vrsti avtorskih del na določenem ozemlju.

(6) Imetnik pravic lahko delno ali v celoti prekliče pooblastilo iz prvega odstavka tega člena. O tem mora pisno obvestiti kolektivno organizacijo en mesec pred začetkom učinkovanja preklica. Kolektivna organizacija lahko v statutu določi, da preklic pooblastila začne učinkovati z novim poslovnim letom.

(7) Imetnik pravic je upravičen do avtorskih honorarjev, ki jih je kolektivna organizacija zbrala za njegov račun za uporabo njegovih del do začetka učinkovanja preklica pooblastila. Do začetka učinkovanja preklica pooblastila ima imetnik pravic, ki je član kolektivne organizacije, enake pravice, kot drugi člani kolektivne organizacije.

(8) Kolektivna organizacija ne more pogojevati preklica pooblastila z zahtevo, da se za upravljanje avtorske pravice pooblasti druga kolektivna organizacija.

(9) Kolektivna organizacija mora pred pridobitvijo pooblastila obvestiti imetnika pravic o njegovih pravicah iz tega člena.

 

Le popolna
registracija vaših
osebnih podatkov in
vaših del zagotavlja 
izplačilo 
nadomestil.
Pooblastilo izvajalca / upravičenca / dediča

Prosimo vas, da nam po pošti pošljete izpolnjen in podpisan spodnji obrazec (Pooblastilo izvajalca / upravičenca). Le na podlagi teh podatkov bomo lahko opravili delitev in izplačilo nadomestil, ki vam kot upravičencu pripadajo. Obvezna priloga pooblastilu je fotokopija veljavnega identifikacijskega osebnega dokumenta.

Na obrazcu lahko označite, če želite postati član skupščine izvajalcev IPF. Več o članstvu v skupščini si lahko preberete spodaj.

Obrazec lahko podpišete z osebnim digitalnim podpisom enega izmed sledečih izdajateljev digitalnih potrdil: Sigen-CA, PostaR-CA, Halcom in NLB-CA (za elektronski podpis je potrebno predhodno obrazec shraniti na vaš računalnik). Tako podpisani obrazec nam nato s klikom na gumb Pošlji posredujete po elektronski pošti.

Obrazec v obliki PDF lahko izpolnite elektronsko, za kar potrebujete brezplačni program Adobe Reader, ki ga najdete na sledeči povezavi: https://get.adobe.com/si/reader/ .

Pri uporabi spletnega brskalnika Chrome vam svetujemo, da PDF obrazec najprej shranite med dokumente in ga nato odprete z Adobe Reader aplikacijo. V nasprotnem primeru vam privzeti Chrome-ov pregledovalnik ne bo omogočil vnosa besedila v polja.

V primeru, da nimate nobenega izmed naštetih digitalnih potrdil, vas prosimo, da izpolnjeni obrazec natisnete, ga ročno podpišete in posredujete po pošti na naš naslov: IPF, k.o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana.

 

Pomembno

S tem obrazcem nam boste posredovali le svoje podatke, ki so potrebni za izplačilo obračunanih nadomestil. Zato vas prosimo, da preverite prijave del pri katerih ste udeleženi kot izvajalec ali kot imetnik pravic izvajalca, saj vam bodo le popolne prijave zagotovile izplačilo vseh nadomestil, ki vam pripadajo. Če katera izmed posnetih glasbenih izvedb pri kateri ste udeleženi ni prijavljena, prijavo lahko uredite z obrazcem Prijava posnete glasbene izvedbe, ki ga najdete na tej povezavi

Obrazci

Pooblastilo proizvajalca fonogramov / upravičenca / dediča

Prosimo vas, da nam po pošti pošljete izpolnjen in podpisan spodnji obrazec (Pooblastilo proizvajalca fonogramov). Le na podlagi teh podatkov bomo lahko opravili delitev in izplačilo nadomestil, ki vam kot upravičencu pripadajo. Obvezna priloga pooblastilu (za fizične osebe) je fotokopija veljavnega identifikacijskega osebnega dokumenta.

Na obrazcu lahko označite, če želite postati član skupščine proizvajalcev fonogramov IPF. Več o članstvu v skupščini si lahko preberete spodaj.

Obrazec lahko podpišete z osebnim digitalnim podpisom enega izmed sledečih izdajateljev digitalnih potrdil: Sigen-CA, PostaR-CA, Halcom in NLB-CA (za elektronski podpis je potrebno predhodno obrazec shraniti na vaš računalnik). Tako podpisani obrazec nam nato s klikom na gumb Pošlji posredujete po elektronski pošti.

Obrazec v obliki PDF lahko izpolnite elektronsko, za kar potrebujete brezplačni program Adobe Reader, ki ga najdete na sledeči povezavi: https://get.adobe.com/si/reader/ .

Pri uporabi spletnega brskalnika Chrome vam svetujemo, da PDF obrazec najprej shranite med dokumente in ga nato odprete z Adobe Reader aplikacijo. V nasprotnem primeru vam privzeti Chrome-ov pregledovalnik ne bo omogočil vnosa besedila v polja.

V primeru, da nimate nobenega izmed naštetih digitalnih potrdil, vas prosimo, da izpolnjeni obrazec natisnete, ga ročno podpišete in posredujete po pošti na naš naslov: IPF, k.o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana.

 

Pomembno

S tem obrazcem nam boste posredovali le svoje podatke, ki so potrebni za izplačilo obračunanih nadomestil. Zato vas prosimo, da preverite prijave del pri katerih ste udeleženi kot proizvajalec fonogramov ali kot imetnik pravic proizvajalca fonogramov, saj vam bodo le popolne prijave zagotovile izplačilo vseh nadomestil, ki vam pripadajo. Če katera izmed posnetih glasbenih izvedb pri kateri ste udeleženi ni prijavljena, prijavo lahko uredite z obrazcem Prijava posnete glasbene izvedbe, ki ga najdete na tej povezavi
Članstvo v skupščini

Skupščino sestavljajo vsi člani kolektivne organizacije, ki so glede na vrsto pravic razvrščeni v dve skupščinski skupini:

 • v skupščinsko skupino izvajalcev, katerih izvedbe so posnete na fonogramih,
 • v skupščinsko skupino proizvajalcev fonogramov.

Članstvo v eni skupščinski skupini ne predstavlja ovire, da imetnik pravic postane tudi član druge skupščinske skupine.

Če član sam izvaja svoje članske pravice, jih istočasno ne more izvajati oz. uveljavljati še po pooblaščencu ali zastopniku.

Neposredno uveljavljanje materialnih sorodnih pravic pri kolektivni organizaciji ima vedno prednost oz. izključuje pooblastilna razmerja, ki jih je isti imetnik pravic ustanovil v zvezi s tem.

 

Pogoji za članstvo v skupščinski skupini izvajalcev

Član skupščinske skupine izvajalcev lahko postane:

 • vsak izvajalec, ki se lahko izkaže z najmanj 5 lastnimi izvedbami, posnetimi na različnih fonogramih, izdanih za komercialne namene (izvorni imetnik izvajalskih pravic),
 • fizične in pravne osebe, ki so imetniki (tujih oz. nelastnih) izvajalskih pravic, ki lahko izkažejo, da so pravice pridobili od najmanj 100 različnih imetnikov na najmanj 50 fonogramih, izdanih za komercialne namene (neizvorni imetnik izvajalskih pravic),
 • dediči imetnikov izvajalskih pravic na fonogramih, izdanih za komercialne namene, ki skupaj izpolnjujejo pogoje za članstvo po kateri od predhodnih alinej tega odstavka, ali njihov skupni zastopnik;
  pri čemer se mora imetništvo pravic nanašati na tiste izvajalske pravice na fonogramih, izdanih za komercialne namene, ki se upravljajo kolektivno.

Član skupščine izvajalcev ne more biti neizvorni imetnik pravic, katerega prihodki iz naslova nadomestil, ki mu pripadajo pri kolektivni organizaciji, so v zadnjih treh obračunskih obdobjih, če skupščina ne določi drugače, nižji od njegovih plačanih in neplačanih obveznosti do kolektivne organizacije iz naslova uporabe fonogramov, izdanih za komercialne namene, bodisi iz naslova povezanih oseb, opravljanja funkcije pri uporabniku ali kapitalskih interesov.

 

Pogoji za članstvo v skupščinski skupini proizvajalcev fonogramov

Član skupščinske skupine proizvajalcev fonogramov lahko postane:

 • vsaka fizična ali pravna oseba, ki se lahko izkaže s pravicami proizvajalca fonograma na najmanj 100 fonogramih, izdanih za komercialne namene, in ki ji pri zadnji redni letni dodelitvi nadomestil v delilni masi proizvajalcev fonogramov pripada najmanj 0,1% obračunanih nadomestil,
 • dediči proizvajalcev fonogramov - fizičnih oseb, ki so bile imetnik pravic proizvajalcev fonogramov na fonogramih, izdanih za komercialne namene, in izpolnjujejo pogoje za članstvo po prvi ali drugi alineji tega odstavka;
  pri čemer se mora imetništvo pravic nanašati na tiste pravice proizvajalcev fonogramov na fonogramih, izdanih za komercialne namene, ki se upravljajo kolektivno.

Vzorca pooblastil za obe kategoriji imetnikov pravic sta na voljo na povezavi https://ipf.si/ustvarjate-glasbo/ali-ste-ze-pooblastili-ipf-ko/

 

Pogoji za preklic pooblastila

Članstvo v skupščini preneha:

 • s smrtjo ali prenehanjem člana,
 • s prenehanjem skupščine ali skupščinske skupine oz. prenehanjem kolektivne organizacije,
 • z izstopom, ki ga član skupščine poda z odstopno izjavo predsedniku skupščine ali - v primeru odstopa predsednika skupščine - predsedniku nadzornega odbora,
 • s prenehanjem izpolnjevanja pogojev za članstvo, ki so določeni s tem statutom.

 
Člani in glasovalne pravice

V skladu z 39. členom Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP) objavljamo število članov kolektivne organizacije in število vseh glasovalnih pravic.

Število članov

Število glasovnih pravic

Grafi prikazujejo stanje na dan 20.10.2017.